Informacje ogólne

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Rachunkowość Zarządcza/ Controlling adresowane są m.in. do:

 • właścicieli firm, członków zarządu i dyrektorów pragnących uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości wykorzystania rachunkowości do poprawy efektywności działania firmy
 • menedżerów wszystkich pionów i szczebli zarządzania firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i instytucji publicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w swojej firmie
 • głównych księgowych i pracowników działów księgowości pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości i finansów dla celów zarządzania firmą
 • kierowników działów i specjalistów ds. rachunkowości zarządczej/ controllingu, dla których w codziennej pracy niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansów
 • analityków kosztów, specjalistów ds. budżetowania oraz kontroli kosztów i przychodów
 • wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą rachunkowością zarządczą/ controllingiem.
 

Misja studiów

Studia podyplomowe Rachunkowość Zarządcza/ Controlling powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony działających w Polsce przedsiębiorstw, na profesjonalne informacje na temat metod, narzędzi oraz uwarunkowań wprowadzania i usprawniania systemów rachunkowości zarządczej/ controllingu. Ambicją studiów jest przyczynianie się, poprzez prawidłowe generowanie i wykorzystanie finansowych i niefinansowych informacji zarządczych, do wzrostu konkurencyjności firm działających na polskim rynku i do sukcesu w procesie globalizacji w niezwykle konkurencyjnym środowisku rynkowym. Program studiów jest zgodny z podejściem interdyscyplinarnym. Ma on na celu dostarczyć słuchaczom wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w firmach krajowych, jak i w firmach międzynarodowych, stosujących najnowsze rozwiązania z zakresu zarządzania i rachunkowości zarządczej/controllingu. W realizacji programu studiów uczestniczą aktywnie praktycy biznesowi z przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, dzięki czemu uczestnicy mogą bezpośrednio przełożyć wiedzę zdobywaną podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów na konkretne rozwiązania stosowane w praktyce przedsiębiorstw. Wśród przedstawicieli biznesu zaangażowanych w prowadzenie zajęć na studiach są przedstawiciele tzw. przedsiębiorstw klasy światowej: Japan Tobacco International, DELL, Netia, T-Mobile. Informacje pozyskane od absolwentów studiów, poprzez kontakt bezpośredni lub relacje biznesowe, pozwalają stwierdzić w sposób uzasadniony, że program studiów i jego realizacja zapewniają wiedzę, umiejętności i postawy doceniane na rynku pracy, co przejawia się wysokim wskaźnikiem zatrudnialności naszych absolwentów oraz szybką ścieżką awansu.

Zasadnicze cele kształcenia

 • zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce
 • wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczącej kalkulacji i rozliczania kosztów, przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi
 • wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności podmiotów gospodarczych
 • przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej/ controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw
 • nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego
 • nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • objaśnienie uczestnikom istoty i zadań strategicznej rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach klasy światowej, w tym w międzyorganizacyjnych sieciach powiązań
 • praktyczne zilustrowanie zastosowania narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa oraz wartością dla klienta.