Program

Kluczowe cechy programu

Od roku akademickiego 2021/2022 program Podyplomowych Studiów Rachunkowość Zarządcza/Controlling został bardzo istotnie zmodyfikowany, tak aby poprawić jego atrakcyjność poprzez:

  • jeszcze większą koncentrację na praktycznych aspektach pracy Controllera,
  • istotne zwiększenie odsetka zajęć prowadzonych w formie warsztatów komputerowych i studiów przypadków.

 

Każdy z przedmiotów ujętych w programie, obejmuje krótkie wprowadzenie teoretyczne i koncentruje się na analizie praktycznych narzędzi i metod niezbędnych w pracy Controllera. Podczas zajęć wykorzystywane są studia przypadków z firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i organizacji non-profit. Warsztaty komputerowe poświęcone są praktycznym zastosowaniom bardziej zaawansowanych instrumentów controllingu w zarządzaniu organizacją.

 

Bloki zajęć

BLOK 1.1. Rozliczanie kosztów i kalkulacja kosztów produktów w organizacji

BLOK 1.2. Systemy rachunku kosztów w zarządzaniu organizacjami

BLOK 1.3. Budżetowanie operacyjne i kontrola wykonania budżetów

BLOK 2.1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji w decyzjach biznesowych

BLOK 2.2. Znaczenie sytuacji majątkowej i finansowej dla decyzji biznesowych

BLOK 2.3. Istota i znaczenie pomiaru dokonań w sprawozdawczości finansowej dla decyzji biznesowych

BLOK 2.4. Zasady wyceny pozycji bilansowych. Kształtowanie polityki rachunkowości podmiotu gospodarczego – wybrane aspekty

BLOK 3.1. Podejmowanie decyzji krótkiego okresu

BLOK 3.2. Wielowymiarowa analiza rentowności i decyzje cenowe

BLOK 3.3. Ocena dokonań operacyjnych i ocena dokonań na podstawie sprawozdań finansowych

BLOK 4.1. Przygotowanie wielowymiarowych budżetów przychodów i kosztów

BLOK 4.2. Budżetowanie wyniku finansowego i raportów z wykonania budżetów

BLOK 5.1. Strategiczne planowanie i kontrola

BLOK 5.2. Systemy informacyjne pomiaru dokonań a rozwój technologii

BLOK 5.3. Strategiczne koncepcje zarządzania dokonaniami

BLOK 6.1. SQL w analizie i raportowaniu danych

BLOK 6.2. Praktyczne wykorzystanie MS Excel i VBA w controllingu

BLOK 6.3. Analiza i wizualizacja danych w Power BI

BLOK 7.1. Analiza projektów inwestycyjnych i instrumenty finansowe

BLOK 7.2. Struktura finansowania i zarządzanie kapitałem obrotowym

BLOK 8.1. Planowanie kapitału pracującego i sporządzanie sprawozdań pro-forma

BLOK 8.2. Analiza kapitału pracującego, progu rentowności i analiza wrażliwości

BLOK 9.1. Portfel, program, projekt, inicjowanie projektu

BLOK 9.2. Planowanie i realizacja projektu

Metody pracy

Dla optymalizacji procesu przekazywania wiedzy i doświadczeń, podczas zajęć na Podyplomowych Studiach Rachunkowość Zarządcza/Controlling, stosujemy różnorodne metody pracy, np.:

  • wykłady i ćwiczenia,
  • studia przypadków z polskich i zagranicznych organizacji,
  • warsztaty komputerowe,
  • wymianę doświadczeń,
  • dyskusje.

Metody pracy, które wykorzystujemy podczas wszystkich zajęć, mają w maksymalnym stopniu umożliwić Słuchaczom zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu w różnych rodzajach organizacji.

Materiały dydaktyczne

Zapewniamy naszym Słuchaczom wysokiej jakości materiały dydaktyczne, z których mogą korzystać podczas zajęć i które stanowią bazę realizacji programu Studiów (materiały te są zamieszczane w formie elektronicznej w specjalnej zakładce dla danej edycji Studiów).

Słuchacze otrzymują również komplet najnowszych pozycji książkowych, które umożliwiają utrwalenie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas zajęć.

Dbając o jakość kształcenia prowadzimy stały monitoring jego poziomu merytorycznego i formy. We współpracy z naszymi Słuchaczami udaje nam się tę wysoką jakość utrzymać.